Skip to content

Αειφόρος ανάπτυξη,
βιώσιμη παραγωγή κρέατος

“Η κτηνοτροφία αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση κρίσιμο στοιχείο, καθώς θεωρεί τους κτηνοτρόφους πραγματικούς φύλακες των συστημάτων παραγωγής τροφίμων και υπεύθυνους για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας μεγάλη σημασία στις δραστηριότητες τους στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.”

Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, μια βιωσιμότητα που θα επιτυγχάνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τον πρωτογενή έως και τον τριτογενή.

Η βιώσιμη παραγωγή θεωρείται ότι έχει υψηλή προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο στην κτηνοτροφία όσον αφορά τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και προτείνει να συνδυάζεται η παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης με την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των ζώων, και την προσπάθεια για πιο νόστιμα και καλύτερης ποιότητας προϊόντα.

Έτσι, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες και οφέλη για τα ζώα, τη γη, τους κτηνοτρόφους, τη βιομηχανία και, φυσικά, τους καταναλωτές.

moto1

Η σημασία της βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας

Διάσωση πολιτιστικού πλούτου
Η εκτροφή αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύνδεση των συστημάτων αναπαραγωγής με τη διατήρηση της βλάστησης μέσω μιας βιώσιμης διαδικασίας, αποτελεί πλεονέκτημα για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, ιδίως στη λεκάνη της Μεσογείου καθώς βοηθά τη διάσωση του πολιτιστικού πλούτου και των παραδόσεων ολόκληρων περιοχών με συγκεκριμένες κοινωνικές δραστηριότητες.

Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται κυρίως σε βοσκότοπους που βρίσκονται σε
μειονεκτικές περιοχές που δεν
μπορούν να αξιοποιηθούν για
καλλιέργεια, διαδραματίζοντας
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση
των βοσκοτόπων αυτών, αλλά και
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Υψηλή ποιότητα κρέατος
Η βιώσιμη αιγοπροβατοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει ότι τα ζώα τρέφονται φυσικά, καθώς είναι ελεύθερα και η βάση της διατροφής τους αποτελείται από φυτά πράσινων βοσκοτόπων υψηλής θρεπτικής αξίας, που δεν είναι ούτε γονιμοποιημένα ούτε ψεκασμένα με ζιζανιοκτόνα. Η εκτατική εκτροφή ως φυσική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή την κατανάλωση κρέατος αιγών και προβάτων υψηλής θρεπτικής αξίας και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

Προστασία της φύσης από καταστροφές
Η εκτροφή αιγοπροβάτων έχει σημαντική επίδραση στο οικοσύστημα μέσω του ελέγχου της ανεπιθύμητης συγκέντρωσης βιομάζας και, κατά συνέπεια, τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών. Αρκεί να αναλογιστούμε πως η πυρκαγιά σε μια λεκάνη απορροής έχει πολύ σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές, αισθητικές, πολιτιστικές συνέπειες. Επηρεάζει σοβαρά τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής , την ικανότητα διατήρησης και διανομής των ομβρίων υδάτων που ρέουν από την επιφάνεια, την απορροή των πλημμυρών και των πηγών υδατορευμάτων στην περιοχή, της φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους και την ποιότητα του αέρα και του νερού.

Θετικό οικολογικό αποτύπωμα
Σημαντική είναι η απόδοση της εκτροφής αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά της εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο τομέας (συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας, της παραγωγής / μεταφοράς ζωοτροφών, της χρήσης γης), είναι υπεύθυνος μόλις για το 3,7% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από την κτηνοτροφία στην ΕΕ. Αυτό προφανώς οφείλεται στην εκτατική βόσκηση και αφορά γη που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί για να καλύψει της ανάγκες των ανθρώπων στα τρόφιμα, έτσι αποτελεί ιδανική μορφή αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων.

Αποθήκες άνθρακα
Τα βοσκοτόπια είναι μια πολύ σημαντική αποθήκη άνθρακα ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης του άνθρακα επηρεάζεται δυσμενώς από την υποβαθμισμένη βόσκηση. Ως εκ τούτου, η σωστή διαχείριση των βοσκοτόπων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τόσο η υπερβολική όσο και η υποβόσκηση, μπορούν να μειώσουν τη δέσμευση του άνθρακα ή να οδηγήσουν σε απώλειες άνθρακα στο έδαφος με ποικίλα αποτελέσματα.

edok_signed

Το περιεχόμενο της παρούσας εκστρατείας προώθησης απηχεί τις απόψεις του συντάκτη μόνο, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Ενέργεια Συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση