Skip to content

Betydelsen av hållbart får- och getavel

Bevarande av kulturell rikedom

Får- och getfödning i Europeiska unionen och koppling av avelssystem till bevarande av vegetation genom en hållbar process är en fördel för de minst gynnade områdena, särskilt i Medelhavsområdet eftersom det bidrar till att bevara kulturella rikedom och traditioner av hela områder med bestämda samhällsaktiviteter.

Bevarande av biologisk mångfald

Får och getter hålls huvudsakligen i betesmarker som ligger i mindre gynnade områden som inte kan användas för odling, och spelar en viktig roll i bevarandet av dessa betesmarker, men också för att bevara den biologiska mångfalden.

Kött av hög kvalitet

En hållbar getavel i Europeiska unionen säkerställer att djuren får naturligt näring eftersom de är fria och basen för deras kost består av växter av gröna betesmarker med högt näringsvärde som varken befruktas eller sprutas med herbicider. Omfattande uppfödning som en naturlig process resulterar för den europeiska konsumenten av get- och fårkött av ett högt näringsvärde och organoleptiska egenskaper.

Skydda naturen mot katastrofer

Får- och getavel har en betydande inverkan på ekosystemet genom att kontrollera den oönskade koncentrationen av biomassa och därmed minska risken för bränder. Det räcker med att tänka på att brand i ett avrinningsområde har mycket allvarliga ekonomiska, sociala, miljömässiga, ekologiska, estetiska, kulturella konsekvenser. Det påverkar allvarligt flora och fauna i området, förmågan att hålla kvar och distribuera ytvatten, avströmning av översvämningar och strömvattenkällor i området, jordens fysikaliska och kemiska egenskaper och luftens och vattenets kvalitet.

Positivt ekologiskt avtryck

Får- och getavels avkastning i EU är mycket viktig, när det gäller utsläpp av växthusgaser. Mätningar visar att sektorn (inklusive energiförbrukning, foderproduktion / transport av djurfoder och markanvändning) endast ansvarar för 3,7% av totala utsläpp av växthusgaser i EU som resultat av djuruppfödning. Grunden av detta är uppenbarligen det intensiva betet och handlar om mark som inte kan odlas för att tillgodose människors matbehov, så det är en ideal form för effektiv användning av naturresurser.

Kollagrar

Betesmarker är ett mycket viktigt kollagringsområde medan kollagringsmöjligheten påverkas negativt av nedbrutent bete. Därför är korrekt betesskötsel avgörande, eftersom både över- och underbetet kan minska kolupptagningen eller leda till koldioxidförluster i jorden med varierande effekter.